AR-GE ,Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi
Eğitim Ücreti: 0,00 TL

Bu program, Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Uludağ Üniversitesi arasında yapılan protokol kapsamındadır. Bu eğitim programı KOSGEB Genel Destek Programı kapsamındadır.

AR-GE, TEKNOLOJİ VE İNOVASYON YÖNETİMİ

GENEL DESTEK PROGRAMINDAN YARARLANMA KOŞULU VE KABUL SÜRECİ

1. Programdan yararlanmak isteyen işletmenin, Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olması, KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı ve aktif durumda olması esastır.

2. İşletme ve Kurum/Kuruluşlar, KOSGEB Veri Tabanına Kayıt Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde, www.kosgeb.gov.tr internet adresinden KOSGEB Veri Tabanına kaydını yapar.

3. İşletmenin desteklerden faydalanabilmesi için KOBİ Bilgi Beyannamesinin güncel olması gerekmektedir.

4. KOSGEB Veri Tabanında yer alan ve Programdan yararlanmak isteyen işletme, Genel Destek Programı Başvuru Formunu www.kosgeb.gov.tr internet adresinden elektronik ortamda doldurup çıktısını alarak ilgili Uygulama Birimine başvuru yapar.

5. Uygulama Birimi, işletmenin KOBİ Bilgi Beyannamesine ve aktif/pasif durumuna göre başvuruyu inceler. Başvurusu kabul edilen işletmeden taahhütname alınır.

6. Taahhütnamenin Uygulama Biriminde kayda alındığı tarih, Programın başlangıç tarihi olarak kabul edilir.

PROGRAMIN SÜRESİ

Programın süresi, her bir işletme için 3 (üç) yıldır. Bu süre bitmeden Program tamamlanmış sayılmaz. Üç yıllık Program süresi tamamlandıktan sonra, işletmenin talebi halinde Program yeniden başlatılabilir. Bu durumda önceki Program kapsamında işletmeye kullandırılan destek miktarları dikkate alınmaz.

PROGRAM KAPSAMINDAKİ DESTEKLERİN ÜST LİMİT VE ORANLARI

Program kapsamında sağlanacak desteklerin oranı 1. bölgede % 50 (elli), 2., 3. ve 4. bölgelerde % 60 (altmış), 5. ve 6. bölgelerde % 70 (yetmiş) olarak uygulanır.

 

EĞİTİM DESTEĞİ

Destek Unsurları

1. İşletmelerin; Genel Yönetim, Pazarlama Yönetimi, Üretim Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Mali İşler ve Finansman Yönetimi, Dış Ticaret ve Uluslararası Mevzuat, Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri, Enerji Teknolojileri, Yeni Teknik ve Teknolojiler, Yenilik, Mesleki ve Teknik Eğitim, CE İşareti, Ürün Belgelendirme ve Çevre konu başlıklarında genel katılıma açık veya işletme içi eğitim katılımlarına destek verilir.

2. TS-ISO 9000, TS-ISO 14000, TS-ISO 22000, AQAP, EN 17025 ve benzeri sistem belgelendirmeye yönelik eğitim hizmetleri ve yabancı dil eğitimleri bu destek kapsamı dışındadır.

3. Eğitim hizmeti alınabilecek kuruluşlar; üniversiteler, üniversitelerin işletmelere yönelik eğitim hizmeti vermek amacıyla kurulmuş birimleri, kuruluş mevzuatlarının izin vermesi şartıyla kamu kurum/kuruluşları, bunların eğitim hizmeti vermek amacıyla kurulmuş birimleri ve meslek kuruluşları, 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında kurum açma iznine sahip, alanında program onayı olan kurum/kuruluşlar ile Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından herhangi bir konuda akredite edilen belgelendirme kuruluşlarıdır.

4. Eğitime katılacak işletme temsilcileri; işletme sahibi, ortağı veya çalışanı olmalıdır.

5. Her bir konu başlığı altında alınan her bir eğitim için bir işletmeye sağlanacak desteğin üst limiti 2.500 (ikibinbeşyüz) TL’yi geçemez. Program süresince bir konu başlığı altında alınan eğitimler için verilen toplam destek üst limiti 7.500 (yedibinbeşyüz) TL’dir.

6. Eğitim Desteği, yalnızca eğitim bedelini kapsar. İaşe, konaklama ve ulaşım giderlerini kapsamaz.

7. Eğitime katılacak işletme temsilcileri; işletme sahibi, ortağı veya çalışanı olmalıdır. İşletme personelinin eğitime katılımında sayı açısından bir sınırlama bulunmamaktadır.

8.  Program süresince desteğin üst limiti 20.000 (yirmibin) TL’dir.

EĞİTİM İÇERİĞİ

DERS KODU

DERS ADI

ATİY01

Ar-Ge, İnovasyon ve Teknoloji Yönetimi’ne Giriş

ATİY02

Düşünme ve Problem çözme Becerileri

ATİY03

Yaratıcı Düşünme ve Fikir Üretimi

ATİY04

Durum ve Problem Analizi

ATİY05

AR-Ge ve İnovasyon İhtiyaç Analizi

ATİY06

Ar-Ge Yönetim Kültürü

ATİY08

İnovasyon Yönetimi

ATİY09

İnovasyon ve Ar-Ge Stratejileri İlişkisi

ATİY10

Sistematik İnovasyon Yönetimi Süreçleri

ATİY12

Ar-Ge ve Stratejik Planlama İlişkisi

ATİY13

Proje İhtiyaç Analizi ve Fikirden Uygulamaya

ATİY14

Ar-Ge Proje Fikrinin Oluşturma Yönetimi

ATİY15

Ar-Ge Organizasyon ve Görev Tanımları

ATİY16

Ar-Ge Projesi Hazırlama Yaklaşımı

ATİY17

Ar-Ge Projesi Planlama, Kontrol ve Yönetimi

ATİY18

Ar-Ge ve Kalite Odaklı Proje Yönetimi

ATİY19

Ar-Ge ve Fikri Mülkiyet

ATİY20

Ar-Ge İnsan Kaynakları Yönetimi

ATİY22

Ar-Ge Yöntemleri

ATİY23

Ar-Ge Performans Değerlendirme ve Raporlama

ATİY24

Ar-Ge Proje Finansmanı

ATİY27

İnovatif Kurum Kültürü

ATİY28

İş Planlaması ve İş Geliştirme

ATİY30

Ar-Ge Destekleri

 

EĞİTMENLER:

Prof. Dr. Seda ÖZMUTLU

Prof. Dr. Cenk ÖZMUTLU

Doç. Dr. Yurdun ORBAK

Av. Özlem SEZGİN

Erdem KAYA

Erhan KÜÇÜKSÜLEYMANOĞLU

Filiz CANDAN

EĞİTİM DETAYLARI

1.Eğitimler teori ve uygulama ağırlıklı olarak düzenlenecektir.

2.Eğitimin sonunda bir sınav ve proje teslimi olacaktır.

3.Proje konuları adayların çalıştığı sektöre, sektörün ya da çalıştığı kurumların sorunlarına yönelik belirlenecektir.

4.Eğitim başarısı %50 sınav ve %50 proje puanları ile değerlendirilecek ve başarı notu 70 olacaktır.

5.Eğitimlerin sonunda başarılı olanlara “Başarı Sertifikası”, başarısız olanlara ise “Katılım Belgesi” verilecektir.

NOT: Eğitimlere %70 devam zorunluluğu bulunmaktadır.

TOPLAM EĞİTİM SÜRESİ: 60 SAAT        

EĞİTİM YERİ      : Uludağ Üniversitesi, Görükle Kampüsü/Nilüfer/BURSA

EĞİTİM ÜCRETİ : Program ile ilgili detaylı bilgi için ULUSEM ile irtibata geçebilirsiniz.

Telefon               :  0224 294 29 02

E-posta               : usem@uludag.edu.tr

 Eğitim Ücreti: 0,00 TL