Yerel Yönetimlerde Stratejik Plan Hazırlama Uygulamalı Eğitimi
Eğitim Ücreti: 0,00 TL

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA

UYGULAMALI EĞİTİMİ

 

10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 uncu maddesine göre stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespitine, stratejik planların politikalar, kalkınma planı ve programlarla ilişkilendirilmesi ile performans programlarına yönelik usul ve esaslar Sayın Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmektedir.

Bununla birlikte Sayın Cumhurbaşkanına verilen bu yetki, 24/07/2018 tarihli ve 30488 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 13 sayılı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesiyle Strateji ve Bütçe Başkanlığına tevdi edilmiştir.

 

Söz konusu yetkiye istinaden stratejik plan hazırlamakla yükümlü kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecinin temel aşamaları ile bu sürece ilişkin takvimin tespiti, stratejik planların değerlendirilmesi, kalkınma planı ve programlara uygunluğunun sağlanmasına yönelik usul ve esasların belirlenmesi amacıyla 26/02/2018 tarihli ve 30344 sayılı Resmi Gazete’de Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yayımlanmıştır.

 

Bu çerçevede mahalli idareler genel seçiminin 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirileceği göz önünde bulundurulduğunda kapsama dâhil belediyeler ile il özel idarelerinin stratejik planlarını, söz konusu mevzuat ve Rehbere uygun olarak, en geç 30 Eylül 2019 tarihine kadar hazırlayarak meclislerinin onayına sunmaları gerekmektedir.

 

Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından belediyelerimizin stratejik planlama sürecine rehberlik edilebilmesini teminen Belediyeler İçin Stratejik Planlama Rehberi hazırlanmıştır. Rehber belediyelere yönelik hazırlanmakla birlikte, il özel idarelerimiz de kendi kurumsal yapılarına uygun olarak stratejik planlama süreçlerinde söz konusu Rehberden yararlanabileceklerdir.

 

Bursa Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Uygulama Merkezi olarak, Alan öğretim üyelerimiz ve konu ile ilgili uzmanlarımızla stratejik planlama Rehberi doğrultusunda uygulama eğitimlerimiz planlanmıştır.

 

 

Eğitimin İçeriği:

·         Stratejik Plan Hazırlık Süreci

·         Kurumsal Durum Analizi

·         Strateji Geliştirme; Amaç, Hdef ve Performans Göstergelerinin Belirlenmesinde önceliklendirme ve süreç yönetimi

·         İzleme ve Değerlendirme Aşamalarının hazırlanması yönetimi

·         Stratejik Planın Güncellenmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Unsurların yönetimi

·         Stratejik Plan Hazırlanmasındaki Ekler, Tablolar, Şekiller Kutuların Hazırlanmasındaki Dikkat edilmesi Gereken Unsurlar

 

Program Hedefi:

Stratejik Plan Hazırlamak Zorunda Bulunan Yerel Yönetimlerin Strateji Daire Başkanlıkları veya Stratejik Plan Hazırlama Sorumluları

 

Eğitimin Süresi ve Ücreti ve Yeri:

Eğitim süresi, ücreti ve yeri, kurumsal işbirliği ve kurumsal çözümler çervesinde karşılıklı olarak belirlenecektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Eğitim Ücreti: 0,00 TL