Arabuluculuk Temel Eğitimi

4,2 (121 oylama)
 Son Güncelleme Tarihi: 03/2024
 Türkçe
₺10000,00

Bilirkişilik Temel Eğitimi eğitimimize göz atabilirsiniz.

Arabuluculuk Temel Eğitimi

6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununun “Arabuluculuk eğitimi” başlıklı 22 inci maddesinin birinci fıkrasında, “Arabuluculuk eğitimi, hukuk fakültesinin tamamlanmasından sonra alınan, arabuluculuk faaliyetinin yürütülmesiyle ilgili temel bilgileri, iletişim teknikleri, müzakere ve uyuşmazlık çözüm yöntemleri ve davranış psikolojisi ile yönetmelikte gösterilecek olan diğer teorik ve pratik bilgileri içeren eğitimi ifade eder.”  hükmü yer almaktadır. 

HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK KANUNU YÖNETMELİĞİ İÇİN TIKLAYINIZ.

Eğitimi Kimler Alabilir

Temel Arabuluculuk eğitimi, hukuk fakültesi mezunu olup, mesleğinde 5 yıllık kıdeme sahip kişiler tarafından alınabilir. Hukuk fakültesinden mezunu olduğunu gösteren belge ve 5 yıllık kıdeme sahip olduğunu gösteren belgeleri olan herkes Arabuluculuk eğitimi alabilir.

 

Eğitim Şekli: Yüz yüze

Eğitim Saati: 84 Saat

Teorik Eğitim: 68 Saat

Uygulama Eğitimi: 16 Saat

Eğitim Tarihleri:    

Mayıs 11-12-18-19-25-26
Haziran

1-2-8-9-15

   

Eğitim Kontenjanı: 30 kişilik sınıf kontenjanı dolduğunda eğitim planlaması yapılacaktır.

Devam Zorunluluğu; Eğitimlerde devam zorunluluğu bulunmaktadır. 1/12 Oranını aşan durumlarda katılımcı eğitime devamsız sayılacaktır. 

NOT : Eğitim tamamlandıktan sonra katılımla ilgili kontroller sağlanmaktadır. Düzenlenen sertifika, egitim materyali ve düzenlenen fatura adresinize PTT kargo ile gönderilmektedir.

 

Arabuluculuk Eğitimi

MADDE 32 – (1) Arabuluculuk eğitimi, hukuk fakültesi mezunu ve beş yıllık meslekî kıdem kazanmış kişiler tarafından alınan, arabuluculuk faaliyetinin yürütülmesi ile arabuluculuğun yerine getirilmesi için gerekli olan bilgi ve becerilerin kazanılmasınıamaçlayan eğitimi ifade eder.
(2) Arabulucu olacak kişilere altmış sekiz saati teorik ve on altı saati uygulamalı olmak üzere asgari toplam seksen dört saat arabuluculuk eğitimi verilir.
(3) Teorik ve uygulamalıeğitimin verilmesinde,eğitim modulü esas alınır.
(4) Eğitime katılanların, belgeye dayalı ve eğitim kuruluşlarınca kabul edilen haklı bir mazeretleri olmadıkça arabuluculuk eğitimi süresince verilen ders ve çalışmalara katılımları zorunludur. Eğitim kuruluşlarınca, adayların derslere devam durumunu gösteren çizelge düzenlenir ve derslerin 1/12’sine devam etmeyenlerin eğitim programıyla ilişiği kesilir.
(5) Daire Başkanlığı, arabulucuların uzmanlık alanlarını ve uzmanlığa ilişkin usul veesasları belirlemeye yetkilidir.
(6) Arabuluculara,arabuluculuk eğitim izni verilen kuruluşlarca teorik ve uygulamalı, toplam sekiz saatten az olmamak üzere üç yılda bir defa yenileme eğitimi verilir. Arabulucular yenileme eğitimine sicile kaydedildiği tarihten itibaren üçüncü yılın içinde katılmak zorundadır.
(7) Yenileme eğitiminde; arabuluculuğa ilişkin mevzuat ve içtihat değişiklikleri ile arabuluculuk becerilerinin geliştirilmesine yönelik eğitim verilir.

Sınav İlke ve Kuralları

MADDE 38 –(1) Arabuluculuk eğitimini tamamlayanların sicile kayıt olabilmeleri için bu Yönetmeliğe uygun olarak yapılacak yazılısınavda başarılı olmalarızorunludur.
(2) Başarılı olanların sınav sonuçları, sicile kayıt işlemleri tamamlanıncaya kadar geçerliliğini korur.

Sınava başvuru

MADDE 42 – (1) Sınava girmek isteyenlerin 30 uncu maddenin ikinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen şartları taşıması ve arabuluculuk eğitimini tamamlaması gerekir.
(2) Sınava başvurular, Arabulucu Bilgi Sistemi üzerinden elektronik imza ya dae-Devlet şifresi kullanmak suretiyle, T.C. kimlik numarasını gösteren belge,adli sicil beyanı veya belgesi, arabuluculuk eğitimini tamamladığını gösteren katılım belgesi, hukuk fakültesi mezunu ve mesleğinde en az beş yıllık kıdeme sahip olduğunu gösterir belgenin son başvuru günü bitimine kadar sisteme yüklenmesisuretiyle yapılır.
(3) Başvuruya ilişkin diğer usul ve esaslar sınav ilanında belirtilir.

Sicile kayıt olma şartları

MADDE 30 –  (1) Sicile kayıt, ilgilinin Daire Başkanlığına Arabulucu Bilgi Sistemi üzerinden başvurması ve şartları taşıdığının anlaşılması üzerine yapılır. (2) Sicile kaydedilebilmek için;
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Mesleğinde en az beş yıllık kıdeme sahip hukuk fakültesimezunu olmak,
c) Tam ehliyetli olmak,
ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak,
d) Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak,
e) Arabuluculuk eğitimini tamamlamak ve Bakanlıkça yapılan yazılısınavda başarılı olmak, gerekir.
Önemli Bilgilendirme:
  • Eğitimlerde devam zorunluluğu bulunmaktadır. 1/12 Oranını aşan durumlarda katılımcı eğitime devamsız sayılacaktır
  • Eğitim süresi tamamlandıktan sonra kurumumuza ait kontroller sonrası sertifikalar düzenlenecek ve PTT Kargo ile kayıt anında girdiğiniz adreslerinize gönderilecektir. Adres ve iletişim bilgileriniz güncel olmalıdır.
  • Katılımcılar her türlü soru ve sorunlarını usem@uludag.edu.tr adresimize yazabilirler. Mail eğitim süresince anlık takip edilecektir.
  • Eğitime başvuru ve eğitim ücreti internet ödemesi internet üzerinden gerçekleştirilmektedir. Katılımcıların banka kredi kartı ödemelerinde taksitlendirme yapılamamaktadır.

Yorumlar

Paylaş:
Arabuluculuk Temel Eğitimi
₺10000,00
Başvuru Yap

Grup Adı: BURSA 5.GRUP (Cumartesi-Pazar)

Aktif Kontenjan : 29

10 Mayıs 2024 18:00

Son Başvuru Tarihi

11 Mayıs 2024

Egitim Başlangıç Tarihi

15 Haziran 2024

Egitim Bitiş Tarihi

Sitemizi kullanarak çerezlere (cookie) izin vermektesiniz. Detaylı bilgi için Çerez Politikamız'ı inceleyebilirsiniz. TAMAM