Bilirkişilik Temel Eğitimi

4,7 (200 oylama)
 Son Güncelleme Tarihi: 03/2024
 Türkçe

Tüketici Hukukunda Uzman Arabuluculuk Eğitimi 2023 eğitimimize göz atabilirsiniz.

 

 
 

 

                   BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ

 

(TEMEL BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ ADALET BAKANLIĞI BİLİRKİŞİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN İLAN EDİLECEK TARİHLER ARALIĞINDA YAPILABİLMEKTEDİR. BAŞVURU SADECE ÖN KAYIT NİTELİĞİNDE OLUP, DAİRE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN TARİH İLAN EDİLMEDİĞİ SÜRECE EĞİTİM TAKVİMİ HAZIRLANMAYACAKTIR)

 

 

NOT: HAVALE/EFT İLE ÖDEME YAPILDIKTAN SONRA DEKONTU usem@uludag.edu.tr ADRESİNE MAİL GÖNDERMELERİ GEREKMEKTEDİR.
EĞİTİM TARİHİNDEN BİR GÜN ÖNCE GEREKLİ OLAN BİLGİLENDİRME MAİL OLARAK GÖNDERİLECEKTİR.
 


Temel Uzmanlık Alanlarını Aşağıda Bulunan Link'ten İnceleyebilir Meslek Kodlarını Bulabilirsiniz.
 
 

 
Adalet Bakanlığı tarafından 3 Ağustos 2017 Tarih 30143 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Bilirkişilik Yönetmeliğine Göre;
Çözümü uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hallerde oy ve görüşünü sözlü veya yazılı olarak vermesi için başvurulan gerçek veya özel hukuk tüzel kişisini ifade etmektedir.
Bilirkişi, görevlendirmeyi yapan mercie, davanın taraflarına ve kendi işverenine karşı bağımsız olup, görevini yalnızca uzmanlık alanındaki bilimsel verilere göre yerine getirir. Bağımsızlığına zarar verebilecek veya böyle bir izlenim uyandırabilecek her türlü davranış ve ilişkiden uzak durur.
Görevi kabul yükümlülüğü
MADDE 11- (1) Sicile ve listeye kayıtlı olan bilirkişi kendisine verilen görevi kabulle
yükümlüdür.
(2) Bilirkişi, görevlendirildiği konuda uzmanlık bilgisi ve tecrübesinin yeterli olmadığını, konunun kendi uzmanlık alanına girmediğini, varsa görevi kabulden kaçınmasını haklı kılacak mazeretini, görevlendirmeyi yapan mercie bildirmekle yükümlüdür.
Temel Eğitim:
MADDE 30-
1. Bilirkişilik temel eğitimi, beş yıllık meslekî kıdem kazanmış kişiler tarafından alınan ve bilirkişilik faaliyetinin yürütülmesi ile ilgili temel, teorik ve pratik bilgileri içeren eğitimi ifade eder.
2. Temel eğitim, on sekiz saati teorik ve altı saati uygulamalı olmak üzere en az yirmi
dört ders saatinden oluşur.
3.Eğitim kuruluşları, Daire Başkanlığının uygun görüşü ile temel eğitim ders saatini
arttırabilirler.
4. Teorik eğitim; yargılama hukukunun genel ilkeleri, bilirkişilik mevzuat hükümleri, bilirkişinin taşıması gereken nitelikler, bilirkişinin yetkileri ve yükümlülükleri, uyması gereken temel ve etik ilkeler, ispat faaliyeti ve bilirkişi incelemesinin usul ve esasları, teknik konu-hukuki konu ayrımına ilişkin usul ve esaslar ile rapor yazım usul ve tekniğini kapsar.
5.Uygulama eğitimi; Bilirkişi Bilgi Sisteminin kullanılması, katılımcıların bireysel veya heyet hâlinde sistematik teknikleri kullanma becerilerini geliştirmelerini sağlayacak örnek bir olaya ilişkin bilirkişi raporu düzenleme ile uygulama gözetimi faaliyetlerini içerir.
6.Teorik eğitim ve uygulama eğitiminin içeriği, yöntemi ile usul ve esasları bu alanlardaki ihtiyaca göre Daire Başkanlığınca güncellenebilir.
7. Temel eğitime katılmak zorunludur. Eğitim kuruluşlarınca, katılımcıların derslere devam durumunu gösteren çizelge düzenlenir ve derslerin 1/12'sine devam etmeyenlerin eğitim programıyla ilişiği kesilir.
8. Bilirkişilere, bilirkişilik eğitim izni verilen kuruluşlarca teorik ve uygulamalı, toplam altı saatten az olmamak üzere üç yılda bir defa yenileme eğitimi verilir. Bilirkişiler yenileme eğitimine sicile kaydedildiği tarihten itibaren üçüncü yılın içinde katılmak zorundadır. Yenileme eğitimine katılmayan bilirkişiler bu eğitimi almadıkça yeniden bilirkişilik yapmak için başvuruda bulunamaz.
Bilirkişiliğe Başvuru ve Kabul Şartları:
MADDE 38-(1) Bilirkişilik başvurusunda bulunacak gerçek kişilerde aşağıdaki
nitelikler aranır:
a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak.
b) Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak.
c) Daha önce kendi isteği dışında sicilden ve listeden çıkarılmamış veya bilirkişilik
yapmaktan yasaklanmamış olmak.
ç) Disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış ya da sanat icrasından veya mesleki faaliyetten geçici ya da sürekli olarak yasaklanmamış olmak.
d) Başka bir bölge kurulunun listesine kayıtlı olmamak.
e) Bilirkişilik temel eğitimini başarıyla tamamlamak.
f) Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalışmış olmak ya da
Daire Başkanlığınca daha fazla çalışma süresi belirlenmiş ise bu süre kadar fiilen çalışmış olmak.
g) Meslek mensubu olarak görev yapabilmek için ilgili mevzuat gereği aranan şartları
haiz olmak ve mesleğini yapabilmek için gerekli olan uzmanlık alanını gösteren diploma,
meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık belgesi veya benzeri belgeye sahip olmak.
ğ) Daire Başkanlığının bilirkişilik temel ve alt uzmanlık alanlarına göre belirlediği
yeterlilik koşullarını taşımak.
(Yukarıdaki açıklamaların tamamı Bilirkişilik Yönetmeliğinden alınmış olup, daha geniş bilgi için Yönetmeliğin okunması önerilir)
Eğitim Takvimi:
Eğitimlerimiz en az 20 en fazla 24 Kişilik başvuru tamamlandığı takdirde (Başvuranlar tarafımızca bilgilendirilecektir)
 
Eğitimler Uludağ Üniversitesi Eğitim Salonlarında yapılacaktır.
Başvuru sayısına bağlı olarak çapraz gruplar oluşturulabilir.
 
 
24 Kişilik grup teklifi halinde gruba özgü yönetmelikte belirtilen eğitim kuralları çerçevesinde tarih ve saat ve ayarlaması yapılabilir.
 
Ön başvuru online olarak alınmakta, eğitim sürecinde Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından istenen Bilirkişilik Temel Eğitim Kayıt Formu Doldurtulacak, Eğitim sonunda Eğitim memnuniyet anketi çalışması yapılacak, Eğitim Katılım Belgesi Verilecektir.

 

 

 

Yorumlar

Paylaş:

Sitemizi kullanarak çerezlere (cookie) izin vermektesiniz. Detaylı bilgi için Çerez Politikamız'ı inceleyebilirsiniz. TAMAM