TYÇ ve Faaliyetlerimiz

TÜRKİYE YETERLİLİK ÇERÇEVESİ (TYÇ) VE FAALİYETLERİMİZ

“Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 27.06.2018 Tarihli toplantısında görüşülerek;  uygulama araştırma merkezleri 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 7/d-2 maddesine dayanarak kurulduğu, aynı kanunun 3/j maddesinde tanımının yer aldığı bu merkezlerin çalışma prensipleri ve yürüteceği faaliyetlerin söz konusu tanım çerçevesinde yükseköğretim kurumlarının kendi mevzuatlarında belirlendiği, Başlıca TYÇ Yeterlilik Türleri ve Öngörülen Seviyeler den 5-8 arası eğitim seviyesindeki mesleklerin eğitim ve öğretiminden dolaysıyla bu mesleklerin bilgi beceri ve yetkinliklerinin kazandırılmasından yükseköğretim kurumlarının sorumlu olduğu bu merkezlerin diğer illerde temsilcilik kuramayacakları ve merkezin faaliyetlerinin üçüncü kişiler eliyle yürütülemeyeceği yurtdışında kurulan üniversitelerin de ülkemizde şube veya temsilcilik aşamayacaklarına karar verilmiştir.”

Bursa Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama Araştırma Merkezi olarak yukarıda ifade edildiği üzere; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 7/d-2 maddesine dayanarak 2014 Yılında; “Üniversitenin hayat boyu öğrenme temel değeri çerçevesinde; eğitim, öğretim ve araştırmalar yaptığı tüm alanlarda, akademik programlar dışında verilecek eğitim/sertifika programları düzenlemek ve bu çerçevede Üniversite içinden veya çeşitli kurumlar tarafından yetkilendirilen sınavları gerçekleştirmek, enstitülerde bulunan mevcut yüksek lisans ve doktora programları haricinde inter disipliner yüksek lisans ve doktora programları teşvik etmek suretiyle Üniversitenin ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliğinin gelişmesine katkıda bulunmakt” amacıyla kurulmuştur.

Aynı kanunun 3/j maddesinde; Uygulama ve Araştırma Merkezi: Yükseköğretim kurumlarında eğitim öğretimin desteklenmesi amacıyla çeşitli alanların uygulama ihtiyacı ve bazı meslek dallarının hazırlık ve destek faaliyetleri için eğitim - öğretim, uygulama ve araştırmaların sürdürüldüğü bir yükseköğretim kurumudur şeklinde tanımlama yapılmış olup çalışma usul ve esasları bu tanım kapsamında belirlenmiştir.

Merkezimiz dışında herhangi bir yerde temsilciliğimiz yoktur ve faaliyetleri üçüncü kişiler eliyle yürütülmemektedir. Faaliyetlerinin yürütülmesi sürecinde ihtiyaç duyulduğu konularda Kamu İhale Mevzuatı ve harcama yönetmeliği esas alınarak hizmet alımları yapılmaktadır.

Günümüzde gerek özel gerekse kamu sektörlerinde, farkındalık anlayışına öncelik veren ve iş yapış biçimlerinde fark yaratabilen insan kaynağına daha fazla ihtiyaç duymaktadır. Bu durum, sistematik ve sürekli bir şekilde "kendini geliştiren" ve "hayat boyu öğrenme" becerilerine sahip bireylere olan ihtiyacı artırmıştır.

Hayat boyu öğrenme, modern Dünya’da olduğu üzere Türkiye’de de son yıllarda üzerinde önemle durulan konulardan biridir.

ULUSEM- FAALİYET ALANLARIMIZ

 26 Şubat 2017 Tarih 29991 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezimiz Yönetmeliğinde Merkezin faaliyet alanları aşağıdaki gibi yer almıştır.

 a) Bireysel ve toplumsal sorunların çözümüne katkıda bulunmak amacıyla Üniversite bünyesinde oluşturulan bilgi ve deneyimleri toplumla paylaşmak ve toplum yararına sunmak.

b) Kamu kurumları, özel sektör ve uluslararası kuruluş ve kişilere ihtiyaç duydukları her türlü alanda, ulusal ve uluslararası düzeyde, eğitim programları, kurslar, seminerler, konferanslar planlamak, düzenlemek veya düzenletmek.

c) Rektörlüğe bağlı bölümlerde bu amaçla yürütülen her türlü etkinliğin koordinasyonunu sağlamak.

ç) Üniversite ile iş dünyası arasındaki işbirliği kapsamında şirket sahiplerine, yöneticilerine ve çalışanlarına yönelik, eğitim programları hazırlamak veya eğitim danışmanlığı sunmak ya da sunulmasına aracılık etmek.

d) Fakülte ya da meslek yüksekokulu bölümlerinin ve programlarının bağlantılı olduğu konularla ilgili öğrencilerin yetişmesini sağlamak ve bu konuda Merkeze sunulan programların yürütülmesine aracılık etmek.

e) Fakülte ya da meslek yüksekokullarda yer alan bölümlere ve programlara destek olacak alanlarda yapılacak sertifika programları ile öğrencilere disiplinler arası beceriler kazandırmak.

f) Enstitülerde interdisipliner yüksek lisans ve doktora programları için anabilim dalı açılmasını teşvik etmek ve sonrasında interdisipliner yüksek lisans ve doktora programlarının açılmasını koordine etmek.

g) Yapılacak bilimsel, sosyal ve kültürel ve benzeri alanlarda projeler hazırlamak ve bu projelerde personel istihdam edilmesini sağlamak.

ğ) Hayat boyu öğrenme çerçevesinde eğitim programları düzenlemek ve bu programların düzenlenmesine aracılık etmek.

h) Faaliyet alanları ile ilgili olarak ilgili taraflarla görüşmeler yapmak, onlar için projeler hazırlamak ya da hazırlatmak, taraflar adına ihalelere katılmak, sözleşmeler yapmak ve yükümlülük altına girmek.

ı) Farklı şehirlerde Merkeze ait şubeler veya eğitim, danışmanlık ve benzeri birimleri açmak.

i) Yurt içi ve yurt dışındaki üniversiteler ile Merkezin amaçlarına uygun iş birliği yapmak.

j) Faaliyet alanları ile ilgili her türlü danışmanlık hizmeti vermek veya almak.

k) Gelen talepler çerçevesinde genel katılıma açık dersler ve ilgiye dayalı kurslar düzenlemek.

l) Uzaktan eğitim, yüz yüze eğitim veya karma eğitim yoluyla her yaş ve gruba yönelik akademik olmayan eğitim programları sunmak.

m) Ulusal ve uluslararası seminerler, konferanslar, kongreler, çalıştaylar, alan araştırmaları organize etmek veya ettirmek.

n) Ara eleman yetiştirmeye yönelik kurslar açmak veya uzaktan ya da yüz yüze her tür yöntemle eğitim hizmeti sunmak.

o) 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre Üniversitede iş yeri hekimliği, iş güvenliği uzmanlığı ile iş sağlığı ve güvenliği konusunda istenen eğitimleri vermek, eğitime katılanlara eğitim katılım belgesi düzenlemek, konuyla ilgili yayın hazırlamak veya danışmanlık yapmak.

ö) Ulusal ve uluslararası belgelendirme sertifikasyonu eğitimlerini yüz yüze veya uzaktan erişimli olarak düzenlemek, bu eğitimlerle ilgili sınavlar yapmak, belge, sertifika ve katılım belgesi vermek.

p) Ulusal ve uluslararası personel belgelendirme sertifikasyonu eğitimlerini yüz yüze veya uzaktan erişimli düzenlemek, bu eğitimlerle ilgili sınavlar yapmak, başarı belgesi, sertifika, sertifika ve katılım belgesi vermek.

r) ISO 17024 şartlarına, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından öngörülen akreditasyon gerekliliklerine ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından belirlenen esaslarla uyumlu olarak ulusal ve uluslararası personel belgelendirme sertifikasyonu eğitimleri düzenlemek, bu eğitimlerle ilgili sınavlar yapmak, belge, sertifika ve katılım belgesi vermek.

s) Ulusal ve uluslararası her türlü eserlerin süreli-süresiz basım ve yayımını her türlü yöntem ile yapmak veya yaptırmak, gerektiğinde kitaplık ve arşiv oluşturmak.

ş) Gerek görüldüğü durumlarda eğitim, sertifika ve benzeri programları Bologna sürecine uyumlu Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) temelli kredi sistemine uygun olarak gerçekleştirmek, ilgili programın tamamlanmasına yönelik önceden kazanılmış yeterlilikleri tanımak.

t) Yurt içi ve yurt dışındaki üniversite, eğitim, belgelendirme, basın-yayın, danışmanlık ve diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak, ortak veya onlar adına eğitim, proje, danışmanlık, sempozyum, kongre, çalıştay ve benzeri her türlü organizasyonu gerçekleştirmek ya da bunların gerçekleştirilmesine aracılık etmek.

u) Düzenlenen eğitimlerde memnuniyet tespitine ilişkin katılımcılara yönelik anketler yapmak ve bunların sonuçlarını değerlendirmek.

ü) Birimle ilgili döner sermaye üzerinden sözleşmeli personel istihdam talebinde bulunmak ve koordine etmek.

 

Merkezimiz amacı doğrultusunda yukarıdaki faaliyetler kapsamında hizmet vermektedir.  Kurumlara ve bireylere meslekleri doğrultusunda güncel eğitimler sunarak niteliklerini geliştirmelerine katkı sunmaktadır. Düzenlenen sertifika programları katılımcılara herhangi bir iş garantisi vermez, var olan kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sunarak özgüvenlerini artırır. Sertifika programları aynı zamanda bazı mesleklerin zorunlu olarak istediği ve isteyen kurum tarafından akredite kurum olarak yetkilendirildiğimiz eğitmelerde bireylerin temel ve sürekli eğitim ihtiyaçlarını karşılar.

Düzenlediğimiz eğitim programlarımızda Türkiye Yeterliliği Çerçevesi ve Bu çerçeve kapsamındaki seviye tanımlayıcıları dikkate alınmaktadır.

 

Faaliyetlerimiz planlanırken:

BİLGİ

TYÇ kapsamında “bilgi”; bir çalışma veya öğrenme alanı ile ilgili gerçeklerin ilkelerin teorilerin ve uygulamaların anlaşılmasını içeren kurumsal ve /veya olgusal bilgi olarak verilmektedir.

BECERİ

TYÇ kapsamında “beceri”; bir çalışma veya öğrenme alanında edinilen mantıksal, sezgisel ve yaratıcı düşünme ile el becerisi, yöntem, materyal, araç ve gereçleri kullanabilmeyi gerektiren bilgiyi kullanma ve problem çözme olarak hedeflemektedir.

YETKİNLİK

TYÇ kapsamında “yetkinlik”; bilgi ve becerilerin bir çalışma veya öğrenme ortamında sorumluluk alarak ve/veya özerk çalışma göstererek kullanılması, öğrenme gereksinimlerinin belirlenmesi ve karşılanması, toplumsal ve etik meselelerin ve sorumlulukların dikkate alınması olarak hedeflenmektedir.

 

1-TYÇ hakkındaki ayrıntılı bilgiye

https://www.myk.gov.tr/index.php/tr/turkiye-yeterlilikler-cercevesi

2-TYÇ uygulanmasına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki yönetmeliğe

https://www.myk.gov.tr/images/articles/mevzuat/21.5.20158213.pdf

3-TYÇ seviye tanımlamalarına

https://www.myk.gov.tr/images/articles/TYC/seviye_tanimlayicilari.pdf

Sitemizi kullanarak çerezlere (cookie) izin vermektesiniz. Detaylı bilgi için Çerez Politikamız'ı inceleyebilirsiniz. TAMAM