Yönetim

Organizasyon Şeması

 

Twitter

Merkez Müdürü

 • Dr.Öğr.Üyesi Şükrü DOKUR

Müdür Yardımcısı

 • Prof.Dr. Hakan Murat ALTINTAŞ

Müdür Yardımcısı

 • Prof.Dr. Aylin POROY ARISOY

Müdür Yardımcısı

 • Prof.Dr.Emine Rüyam KÜÇÜKSÜLEYMANOĞLU 

Yönetim Kurulu

 • Dr.Öğr.Üyesi Şükrü DOKUR
 • Prof.Dr. İlknur KILKIŞ
 • Prof.Dr. Abdil KUŞ
 • Prof.Dr. Kelime ERDAL
 • Prof.Dr. Orhan BOZKURT 

Danışma Kurulu

 • Prof.Dr. Adnan GERÇEK
 • Doç.Dr. Zerrin FIRAT
 • Doç.Dr. Melin ENGİN
 • Doç.Dr. Haydar ÖZKAN
 • Doç.Dr. Mesut Ertan GÜNEŞ
 • Mustafa ŞENTÜRK
 • Hakan NEŞELİ
 • Yakup ÖZKAN
 • Emir BEKTAŞ
 • Haydar PIRPIR
 • Ertan ÇAKIR

 

 

 

ULUSEM GÖREV VE SORUMLULUKLAR

 

Yönetim Kurulu

 

T.C. BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM:

Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu

 

BAĞLI OLDUĞU BİRİM:

ULUSEM MÜDÜRÜ

GÖREVİN KISA TANIMI:

Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; ULUSEM Müdürünün başkanlığında ULUSEM mevcut ve planlanan faaliyetlerini birimin özgörevi ve uzgörüsü doğrultusunda etkinlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla yönlendirmek ve denetlemek.

GÖREV VE SORUMLULUKLAR

 

a) Merkezin çalışma programının hazırlanması ve yürütülmesinde Müdüre yardımcı olmak.

b) Kurs, staj, sertifika ve benzeri programlarda görevlendirilecek, Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda iş birliği yapılacak Üniversite birimleri, ulusal ve uluslararası kişi, kurum ve kuruluşlarla iş birliğine yönelik esasların tespitinde Müdüre yardımcı olmak.

c) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Rektörlüğe sunmak.

ç) Sertifika/eğitim programları ile bu programların sonunda katılımcılara verilecek katılım belgesi, başarı belgesi ve benzeri belgelerin düzenlenmesine karar vermek.

 

 

 

Merkez Müdürü

 

T.C. BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM:

Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu

 

BAĞLI OLDUĞU BİRİM:

ULUSEM MÜDÜRÜ

GÖREVİN KISA TANIMI:

Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; ULUSEM Müdürünün başkanlığında ULUSEM mevcut ve planlanan faaliyetlerini birimin özgörevi ve uzgörüsü doğrultusunda etkinlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla yönlendirmek ve denetlemek.

GÖREV VE SORUMLULUKLAR

 

a) Merkezin çalışma programının hazırlanması ve yürütülmesinde Müdüre yardımcı olmak.

b) Kurs, staj, sertifika ve benzeri programlarda görevlendirilecek, Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda iş birliği yapılacak Üniversite birimleri, ulusal ve uluslararası kişi, kurum ve kuruluşlarla iş birliğine yönelik esasların tespitinde Müdüre yardımcı olmak.

c) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Rektörlüğe sunmak.

ç) Sertifika/eğitim programları ile bu programların sonunda katılımcılara verilecek katılım belgesi, başarı belgesi ve benzeri belgelerin düzenlenmesine karar vermek.

 

 

 

Müdür Yardımcıları

 

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM:

Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür yardımcısı 

 

BAĞLI OLDUĞU BİRİM:

ULUSEM MÜDÜRÜ

GÖREVİN KISA TANIMI:

Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Merkez bünyesinde yürütülen tüm faaliyetlerde merkez müdürü tarafından yapılan iş bölümüne bağlı olarak merkez müdürüne  yardımcı olmak, oy hakkı olmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına katılmak.

 

 

GÖREV VE SORUMLULUKLAR

 

 

Merkez Sekreteri

 

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM:

Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Sekreteri

 

BAĞLI OLDUĞU BİRİM:

ULUSEM MÜDÜRÜ

GÖREVİN KISA TANIMI:

Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Merkezin faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili (duyuru yapılması, kursiyerlerin kayıtları ve ödeme işlemlerinin takibi, notların işlenmesi ve benzeri diğer faaliyetler) iş ve işlemleri yürüterek, kurum içi ve dışı koordinasyonu sağlar ve Merkez müdürü başta olmak üzere birimin yönetimine destek verir.

 

 

GÖREV VE SORUMLULUKLAR

 

a) Merkezin faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili (duyuru yapılması, kursiyerlerin kayıtları ve ödeme işlemlerinin takibi, notların işlenmesi ve benzeri diğer faaliyetler) iş ve işlemleri yürütmek.

b) Büro ve iç hizmetlerde çalışanlar arasındaki iş bölümünü Müdürün onayı ile yapmak.

(c) Merkez Sekreteri oy hakkı olmaksızın Yönetim Kurulunda raportörlük yapar.

 

 

 

Muhasebe Satın Alma

 

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM:

Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Muhasebe ve Satın Alma

BAĞLI OLDUĞU BİRİM:

ULUSEM MÜDÜRÜ/ULUSEM İDARİ  İŞLER MÜDÜR YARDIMCISI

GÖREVİN KISA TANIMI:

Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak;  birimin mali işlerini takip etmek, düzenlemek ve denetlemek

 

GÖREV VE SORUMLULUKLAR

 

 

 1. Harcamalarla ilgili ödeme emri belgelerini Kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslara uygun hazırlamak, ön kontrol yapmak, ekleri ile birlikte muhasebe işlemlerini yapmak, ödemelerin en kısa sürede yapılmasını sağlamak,
 2. Mevzuatı takip etmek, hizmet alanına giren konularda kendisine verilen görevleri kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütmek,
 3. Bütçe uygulamalarını izlemek, harcamaların ödenekler çerçevesinde yapılmasını sağlamak, gerektiğinde ek ödenek talep etmek veya tenkis istemek, bütçenin hazırlanmasıyla ilgili istenilen bilgileri vermek,
 4. Harcamalarla ilgili gerekli dosyaları tutmak,
 5. Piyasadan satın alınacak her türlü malzeme ile onarımı yaptırılacak makine, cihaz ve demirbaşlar için firmalardan araştırma yapmak, sözlü veya yazılı fiyat toplamak,  gerektiğinde numune almak, satın alma işlemlerinin gerçekleştirmek,
 6. Satın alma işlemleri ile ilgili firma bilgilerinin tutmak, evrakları arşivlemek,
 7. Bütçe ödenek durumunu izlemek, ödemeleri kontrol etmek
 8. Teklif mektuplarına göre Fiyat Araştırma Tutanağını düzenleyerek, ilgililere imzalatmak
 9. Satın alınan malzemenin ihtiyaç yerine veya depoya teslimini sağlamak
 10. Birimin acil ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ilgili mevzuat çerçevesinde alınan avansları talep edilen işlerde kullanmak, harcamanın dökümünü yaparak avansı kapatmak

 

 

Danışma Kurulu

 

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM:

Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulu

 

BAĞLI OLDUĞU BİRİM:

ULUSEM MÜDÜRÜ

GÖREVİN KISA TANIMI:

Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; , merkezin çalışma alanlarına katkıda bulunabilecek özel sektör temsilcileri, kamu ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile Üniversite öğretim elemanlarından olmak üzere en az altı üyeden oluşan kurul, ULUSEM’in mevcut ve planlanan faaliyetleri hakkında görüş ve önerilerde bulunur yönlendirmeler yapar, gerekli görüldüğü durumlarda teknik ve bilimsel destek sağlar.

GÖREV VE SORUMLULUKLAR

 

a) Merkez yönetimine yardımcı olacak görüş ve önerileri oluşturmak, danışmanlık yapmak,

b) Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmede bulunmak, istişare niteliğinde görüş ve öneri bildirmek,

c) Yapılacak çalışmalara teknik ve bilimsel destek sağlamaya çalışmak.

Sitemizi kullanarak çerezlere (cookie) izin vermektesiniz. Detaylı bilgi için Çerez Politikamız'ı inceleyebilirsiniz. TAMAM