Kurumsal Sürdürülebilirlik Uzmanlığı Sertifika Programı

4,9 (257 oylama)
 Son Güncelleme Tarihi: 03/2024
 Türkçe

Uzaktan Eğitimde Web 2.0 Araçlarının Etkin Kullanımı eğitimimize göz atabilirsiniz.

 

EĞİTİM YÖNTEMİ: UZAKTAN CANLI EŞZAMANLI(SENKRON) EĞİTİM

Programın Amacı
Kurumların küresel Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda atacağı adımları belirleyebilmeleri ve kendi sürdürülebilirlik planlamalarını sağlayabilmeleri için bilgi ve becerilerini artırmak, bu yolda uzmanlar yetiştirmek.
Programın Kazanımları
Programı başarıyla tamamlayan katılımcılar aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olacaklardır:
 • Kurumların sürdürülebilirlik yolculuğunda vizyonlarını geliştirebilecek, onlara rehberlik edebilecek ve kurumsal sürdürülebilirlik kültürünü oluşturmak için atılması gereken adımları belirleyebilecek,
 • Kurumsal sürdürülebilirlik performansının ölçülmesi ve geliştirilmesi için yapılması gerekenleri belirleyebilecek,
 • Kurumsal sürdürülebilirlik raporlarının amaç, kapsam ve hazırlık süreçlerini bilecek, bu doğrultuda kurumsal ihtiyaçları belirleyebilecek,
 • Küresel ve ulusal iklim hedeflerinin sektöre etkilerini bilecek, yakın gelecekteki iklim politikalarına hazırlanabilmek için gerekli adımları belirleyebilecek,
 • Kurumu için döngüsel ekonomi ve kaynak verimliliğiyle ilgili hedefler geliştirebilecek,
 • Sürdürülebilir finans yönetiminin bileşenlerini bilecek,
 • Etki ölçümlemesi hakkında bilgi sahibi olacak,
 • Çevre hakkı ve kurumsal çevre yönetiminin gerçekleştirilmesinde başvurulan çevre mevzuatı hakkında bilgi sahibi olacak, yetersiz bir çevre yönetiminin hukuki sonuçlarının farkında olacak,
 • İklim uyumu için benimsenmesi gereken enerji politikaları hakkında bilgi sahibi olacak,
 • Sürdürülebilir tarım ilkelerini bilecek, sürdürülebilir tarımsal yöntemler hakkında bilgi sahibi olacak,
 • Kurumunun sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik süreçlerinin değerlendirmesini yapabilecektir. 

 

Programın İçeriği
Modül 1 - Kurumsal Sürdürülebilirliğe Giriş ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Modül 2 - Sosyal Etki Ölçümü
Modül 3 - Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik 
Modül 4 -  Paris İklim Anlaşması, Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı ve Sektörel Etkiler
Modül 5 – Kurumsal Raporlama Stratejileri ve Sürdürülebilir Performans  
Modül 6 -  Döngüsel Ekonomi & Kaynak Verimliliği
Modül 7 –  Çevre Hakkı ve Hukuksal Açıdan Sürdürülebilirlik
Modül 8 - Sürdürülebilir Kalkınma Yolunda Enerji Yönetimi
Modül 9 – Sürdürülebilir Finans
Modül 10 - Sürdürülebilir Tarım
Modül 11 - İyi Uygulama Örnekleri
Kurumsal Sürdürülebilirlik eğitimi ile katılımcılar kurumsal sürdürülebilirlik ilkelerinin iş süreçlerine entegrasyonunu ve sürdürülebilir değer yaratmaya etkisini interaktif bir şekilde deneyimleme fırsatı bulacaklardır.
Program Detayları
 • Programın süresi 40 saat olarak planlanmıştır.
 • Progrmam minimum 10 kişi ile açılır
 • Program  çevrimiçi olarak sürdürülecektir.
Ders Takvimi: Ön kayıt alınır, talep durumuna göre tarihlendirilir ve bilgi verilir.

Kimler Katılmalı?

Eğitim programı, kurumsal kimliğini sürdürülebilirlik ilkeleriyle geleceğe hazırlamak ve taşımak isteyen kurumlar ve çalışanları için önerilmektedir.
Program, özellikle profesyonel hayatında kurumsal sürdürülebilirlikte söz sahibi olmak isteyen, kurumuna sürdürülebilir kalkınma yolculuğunda liderlik etmek isteyen, kurumunu iklim politikalarına hazırlamak isteyen kişilere hitap edecektir.   

 
Modüllerin İçeriği
Modül 1 - Kurumsal Sürdürülebilirliğe Giriş ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Süre: 4 Saat
Eğitimci: Prof. Dr. Güray Salihoğlu,  
İçerik: Bu modülde sürdürülebilirlikle ilgili temel kavramlar üstünde durulacak, sürdürülebilirliğin dünya gündemine taşınma süreci, sürdürülebilir kalkınma amaçlarının ve göstergelerinin içeriği, sürdürülebilir kalkınma projelerinin niteliği ele alınacaktır. Kurumsal sürdürülebilirlikle ilgili genel ilkeler ve bu doğrultuda yapılması gerekenler özetlenecektir.
Modül 2 – Sosyal Etki Ölçümü
Süre: 2 Saat
Eğitimci: Senem Tanju,  
İçerik: Bu modülde sosyal etki kavramı, sosyal etkinin ölçülmesi, ölçme metotları ve iyi uygulama örnekleri ele alınacaktır.
 
Modül 3 - Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik
Süre: 2 Saat
Eğitimci: Senem Tanju,  
İçerik: Bu modülde kurumsal sosyal sorumluluk kavramının tanımı ve tarihçesi, günümüz iş yapış stratejilerine etkisi, sürdürülebilir kalkınma amaçlarının kurumsal sosyal sorumluluk kavramı ve iş dünyası stratejilerine entegrasyonu özetlenecektir.
Modül 4 -  Paris İklim Anlaşması, Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı ve Sektörel Etkiler
Süre: 4 Saat
Eğitimci: Prof. Dr. Nezih Kamil Salihoğlu,  
İçerik: Bu modülde iklim krizi ve iklim uyum süreciyle ilgili dünyadaki gelişmeler, yapılan anlaşmalar, anlaşma hükümleri, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve bileşenleri, sınırda karbon düzenleme mekanizması ve sektörel etkileri ele alınacaktır.
 
Modül 5 - Kurumsal Raporlama Stratejileri ve Sürdürülebilir Performans
Süre: 4 Saat
Eğitimci: Çiğdem Palalı​,  
İçerik: Bu modülde kurumsal raporlamanın tarihçesi, gelişimi, kurumsal raporlama süreçleri, farklı raporlama yöntemleri, küresel raporlamanın sürdürülebilir performans ölçümüne etkisi anlatılacaktır.
 
Modül 6 – Döngüsel Ekonomi ve Kaynak Verimliliği
Süre: 4 Saat
Eğitimci: Prof. Dr. Güray Salihoğlu,  
İçerik: Bu modülde döngüsel ekonomi ilkeleri, atık ve kaynak yönetimi, sıfır atık politikası ve sıfır atık projesi bileşenleri, işletmelerde atık yönetimi ve kaynak verimliliğine yönelik atılabilecek adımlar yer alacaktır.
 
Modül 7 – Çevre Hakkı ve Hukuksal Açıdan Sürdürülebilirlik
Süre: 4 Saat
Eğitimci: Prof. Dr. Güray Salihoğlu,  
İçerik: Bu modülde çevre hakkı, çevre mevzuatı hiyerarşisi, temel yönetmelikler, işletmelerin çevre mevzuatı açısından sorumlulukları, çevre yönetimindeki eksikliklerin hukuksal sonuçları gibi konular ele alınacaktır. Aynı zamanda sürdürülebilirliğin sosyal boyutlarının hukuksal değerlendirmesi yapılacaktır.
 
Modül 8 - Sürdürülebilir Kalkınma Yolunda Enerji Yönetimi
Süre: 4 Saat
Eğitimci: Prof. Dr. Güray Salihoğlu,  
İçerik: Bu modülde sürdürülebilir kalkınma yolunda benimsenen enerji politikaları, işletmelerin benimseyebileceği enerji yönetim ve karbonsuzlaşma stratejileri ve iklim değişikliği politikalarının gerektireceği enerji yönetim adımları ele alınacaktır.
 
Modül 9 - Sürdürülebilir Finans
Süre: 4 Saat
Eğitimci: Çiğdem Palalı,  
İçerik:  Bu modülde sürdürülebilirlik ve finans ilişkisi, sürdürülebilir finansman ve yatırım araçları ve sürdürülebilir finansın iş dünyası stratejilerine entegrasyonu anlatılacaktır.
 
Modül 10 - Sürdürülebilir Tarım
Süre: 4 Saat
Eğitimci: Prof. Dr. Şule Turhan,  
İçerik: Bu modülde sürdürülebilir tarım anlayışı hakkında genel bilgiler verilecektir. Ekolojiye duyarlı tarım uygulamaları, tanım, ilke ve amaçları ile uygulama örnekleri çerçevesinde analiz edilecek, bu anlayışı benimseyen tarım sistemleri anlatılacak ve söz konusu sistemlerin dünyadaki ve Türkiye’deki gelişimi üzerinde durulacaktır.
 
Modül 11 - İyi Uygulama Örnekleri
Süre: 4 Saat
Eğitimci: Senem Tanju- Çiğdem Palalı, 
İçerik: Bu modülde, sürdürülebilirlik yaklaşımını çalışma hayatına entegre etmeyi başarmış firmaların hazırlamış olduğu paydaş analizleri, önceliklendirme matrisleri ve raporlama süreçleri anlatılacaktır.

 

Bu eğitim Europass Sertifika ekine sahiptir. Europass hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşılabilir
 
https://europass.gov.tr/europass-hakk-nda/europass-hakkinda.html
Europass Sertifika Eki
Mesleki eğitim veya yeterlilik sertifikası veren kuruluşlar tarafından sağlanan, farklı ülkelerde edinilen sertifikaların özellikle işveren ve eğitim kurumları tarafından daha kolay anlaşılmasını sağlamayı amaçlayan standart belgedir. Üçüncü kişilerin –özellikle başka bir ülkedeki kişilerin– sertifikanın hamili tarafından edinilen yeterliklerin ne anlama geldiğini anlamasını kolaylaştırmak için esas sertifikaya eklenen bir belgedir. 
İçeriği:
Sertifikanın orijinal ve tercüme edilmiş adı, sertifika sahibinin sahip olduğu beceri ve yeterlikler, sertifika sahibinin girilebileceği meslek çeşitleri, sertifikanın yasal dayanağı, sertifikayı almanın resmi yolları, düzenleyen ve akredite eden kurumlar, sertifikanın yeterlilik çerçevesindeki seviyesi, bir sonraki eğitim düzeyine giriş şartları ve geçiş imkanları.
Bu eğitimle ilgili Türkçe ve İngilizce Europass eki aşağıdaki linkte olduğu gibidir.
https://europass.gov.tr/images/sertifika_ekleri/uludag/en/Kurumsal_surdurebilirlik-en.pdf
https://europass.gov.tr/images/sertifika_ekleri/uludag/tr/Kurumsal_surdurebilirlik-tr.pdf

 

Eğitim Süreci:

 • Eğitim internet üzerinden eşzamanlı olarak canlı yayınlanacaktır.
 • Eğitime katılabilmeniz için bulunduğunuz ortamda internet erişiminin ve uygun internet paketinizin olması gerekmektedir.
 • Eğitim sisteminin kullanılabilmesi için,kamera ve mikrofon donanımları tanıtılmış, internete bağlanabilen bir cihaza(akıllı telefon, tablet ve tercihen bilgisayar)ihtiyaç duyulmaktadır.
 • Katılımcılar belirtilecek ders saatlerinde eğitimi veren öğretim elemanımız ile birlikte sisteme kamera ve mikrofonları açık olacak şekilde giriş yapacaklardır.
 • Eğitim başlamadan önce katılımcıların maillerine kullanıcı adı ve şifreleri gönderilecektir.
 • Eğitimler tamamlandıktan sonra katılımcılara sistem 7 gün daha açık tutulacaktır. Yedinci günün sonu saat 23:00 itibariyle sistem tamamen kapatılacaktır.
 • Eğitim süresi boyunca yardımcı olabilmemiz için sadece yönetici mesaj gönderir şeklinde whatsapp grubu oluşturulacak ve ders süresi boyunca her türlü destek bilgileri yönetici tarafından paylaşılacaktır. Katılımcılar her türlü soru ve sorunlarını usem@uludag.edu.tr adresimize yazabilirler. Mail eğitim süresince anlık takip edilecektir.

 

Önemli Bilgilendirme:
 • Toplam eğitim süresinin %80 ve üzeri katılımlara sertifika düzenlenir. %79 ve altı katılımlara ise herhangi bir belge düzenlenmeyecektir. 
 • Eğitim süresi tamamlandıktan sonra kurumumuza ait kontroller sonrası sertifikalar düzenlenecek ve PTT Kargo ile kayıt anında girdiğiniz adreslerinize gönderilecektir. Adres ve iletişim bilgileriniz güncel olmalıdır.
 • Katılımcılar her türlü soru ve sorunlarını usem@uludag.edu.tr adresimize yazabilirler. Mail eğitim süresince anlık takip edilecektir.
 • Eğitime başvuru ve eğitim ücreti internet ödemesi internet üzerinden gerçekleştirilmektedir. Katılımcıların banka kredi kartı ödemelerinde taksitlendirme yapılamamaktadır.

 

 

 

Program Ücreti: 14.000TL+ (KDV)

Yorumlar

O
752 gün önce
Osman K.
Eğitim zengin bir içeriğe sahipti. Eğitmenlerde oldukça ilgili ve bilgili kişilerdi. Verimli bir eğitim süreciydi. Teşekkür ederiz.
M
760 gün önce
Meltem A.
Başarılı bir eğitim süreciydi. Eğitmenlerin samimiyetiyle birlikte çok keyifli geçti.
E
757 gün önce
Erkan Ö.
Kurumsal Sürdürebilirliği iş hayatında kullanabilmek ve adapte olabilmek adına güzel bir eğitim olmuş. Teşekkürler.
Y
758 gün önce
Yelda G.
Sürdürülebilirlik kavramını iş hayatımda nasıl kullanacağımı açık ve uygulamalı olarak gösteren bir eğitimdi. Eğitimin bana katkısı oldukça fazla. Emeği geçen herkese teşekkürler.
D
152 gün önce
Diğdem Çakmak
İneraktif bir eğitimdi. Her konuda ilgili ve detaylı anlatımın yer aldığı, birlikte yorumlayarak ve değerlendirerek bir eğitimi tamamlamanın mutluluğunu yaşıyorum. Tüm sektörler için sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda uygulama yöntemleri ve öneminin vurgulandığı bir eğitim süreciydi. Tüm eğitmenlere teşekkürler.
Paylaş:

Sitemizi kullanarak çerezlere (cookie) izin vermektesiniz. Detaylı bilgi için Çerez Politikamız'ı inceleyebilirsiniz. TAMAM