2024 YILI BİLİRKİŞİLİK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

Bilirkişinin, görevlendirmenin mahiyetine uygun inceleme, ulaşım, konaklama, yemek ve diğer mutad giderleri belgesi karşılığında ayrıca ödenir. Ödemeler, rayiç bedeller dikkate alınarak yapılır ve ibraz edilen belgeler dosyasında saklanır.

Bilirkişi ücreti

MADDE 4

(1) Bilirkişi ücreti, bilirkişiye sarf etmiş olduğu emek ve zaman karşılığında ödenen ücrettir.

Giderler

MADDE 5

(1) Bilirkişinin, görevlendirmenin mahiyetine uygun inceleme, ulaşım, konaklama, yemek ve diğer mutad giderleri belgesi karşılığında ayrıca ödenir. Ödemeler, rayiç bedeller dikkate alınarak yapılır ve ibraz edilen belgeler dosyasında saklanır.

Gerçek kişilere verilecek bilirkişi ücretleri

MADDE 6

(1) Bu Tarifeye göre gerçek kişilere verilecek bilirkişi ücretleri aşağıda gösterilmiştir:

Ücret Tarifesi
İcra ve iflas daireleri ile satış memurluklarında görülen işler için    1100,00TL
Sulh hukuk ve tüketici mahkemelerinde görülen dava ve işler için 1100,00TL
İcra hukuk ve icra ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için 1100,00TL
Asliye hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler için 1820.00TL
Aile. iş ve kadastro mahkemelerinde görülen dava ve işler için 1460.00TL
Asliye ticaret ile fikri ve sanai haklar mahkemelerinde görülen dava ve işler için 2200,00TL
İdare ve vergi mahkemelerinde görülen dava ve işler için 1820.00TL
Cumhuriyet başsavcılıklarında yürütülen soruşturmalar için 1100,00TL
Sulh ceza hâkimliklerinde görülen işler için 1100,00TL
Asliye ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için 1820.00TL
Ağır ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için 2200,00TL
Bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinde görülen dava ve işler için 2320,00TL
Yargıtay ve Danıştay'da ilk derece mahkemesi sıfatıyla görülen dava ve işler için 2930.00TL

 

Özel hukuk tüzel kişilerine verilecek bilirkişi ücretleri

MADDE 7
(1) Bu Tarifeye göre özel hukuk tüzel kişilerine 6 ncı maddede belirtilen
dava ve işler için 3000,00 TL bilirkişi ücreti verilir.


Tarifede belirtilen ücretlerin artırılması

MADDE 8

(1) Görevlendirmeyi yapan merci, hayatın olağan akışına ve anayasal hak
arama özgürlüğüne uygun olarak, aşağıdaki hususları dikkate alarak resen veya talep üzerine
bu Tarifede yazılı bilirkişi ücretlerini artırabilir:
a) Bilirkişinin vasfı veya ilgili uzmanlık alanında bilirkişi temininde yaşanan güçlük.
29 Aralık 2023 CUMA Resmî Gazete Sayı : 32414 (2. Mükerrer)
b) Uyuşmazlığın niteliği ve uyuşmazlık konusunun değeri.
c) Dosya ve eklerinin kapsamı.
ç) Bilirkişinin görevlendirme yapılan yere gelmesi için gereken süre.
d) İnceleme için geçirilen süre.
e) İncelemenin keşif yapılmasını gerektirmesi halinde keşifte geçirilen süre.
Tarifede belirtilen ücretlerin azaltılması
MADDE 9

(1) Görevlendirmeyi yapan merci, işin mahiyetinin gerektirmesi halinde
bu Tarifede yazılı bilirkişi ücretlerini indirebilir.
Seri dosyalarda bilirkişi ücreti
MADDE 10

(1) Ayrı bir inceleme ve araştırmayı gerektirmeyen seri dosyalarda işin
mahiyetine göre bu Tarifede yazılı bilirkişi ücretlerinden görevlendirmeyi yapan merci tarafından uygun görülecek miktarda indirim yapılır.
Ek rapor için bilirkişi ücreti
MADDE 11

(1) Görevlendirme kararında belirlenen sorular dışında ayrıca bilgi talep
edilmesi halinde talebin içeriğine göre bilirkişiye, merci tarafından takdir edilecek miktarda
ek ücret ödenebilir.
(2) Bilirkişi raporundaki eksiklik veya belirsizliğin giderilmesi ya da açıklığa kavuşturulmasını sağlamak için ek rapor istenmesi halinde ayrıca bir ücret ödenmez.
(3) Görevlendirme kararında bilirkişiden cevaplaması istenilen soruların bir veya birkaçının bilirkişi tarafından cevaplanmaması nedeniyle ek rapor istenmesi halinde ayrıca bir
ücret ödenmez.
Giderler için avans ödemesi
MADDE 12

(1) Bilirkişinin ulaşım ve konaklama giderleri ile raporun hazırlanması
için yapılması gereken harcamalar dikkate alınarak bilirkişinin talebi ve görevlendirmeyi yapan
merciin uygun görmesi halinde, ileride 5 inci maddeye göre ödenecek tutardan mahsup edilmek
kaydıyla avans ödemesi yapılabilir.
Ücretin ödenmemesi
MADDE 13

(1) Bilirkişilik Yönetmeliğinin 51 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca
yapılan görevlendirmeye aykırı olarak rapor düzenlenmesi halinde, görevlendirme yapan merci
tarafından ücret veya gider adı altında ödeme yapılmamasına veya aykırılığın niteliğine göre
takdir edilen ücret ve giderlerde indirim yapılmasına karar verilebilir.
Ücretin ödenmesi
MADDE 14

(1) Görevli personel tarafından bilirkişi ücretinden vergi kesintisi yapıldıktan sonra kalanı bilirkişiye ödenir.
(2) 5 inci maddeye göre belirlenen giderler herhangi bir kesinti yapılmaksızın ayrı bir
sarf kararına istinaden ödenir.
Uygulanacak tarife
MADDE 15

(1) Bilirkişi ücretinin tayininde, görevlendirmenin yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan tarife esas alınır.

29.01.2024 11:00

Sitemizi kullanarak çerezlere (cookie) izin vermektesiniz. Detaylı bilgi için Çerez Politikamız'ı inceleyebilirsiniz. TAMAM